نمایش یک نتیجه

کود ریشه زا باسیلار 1 لیتر

  • توسعه سیستم ریشه گیاه
  • افزایش جذب آب و مواد غذایی
  • تقویت سیستم دفاعی گیاه دربرابر بیماری ها
  • دارای باکتری باسیلوس سوبتیلیس
  • فعال کردن میکروارگانیسم های مفید خاک
596,000 تومان