نمایش یک نتیجه

کود EM

  • افزایش تخمیر مواد آلی
  • تولید اسید های الی
  • کاهش خسارت عوامل بیماری زا
  • افزایش جمعیت میکروارگانیسم های مفید خاک
  • قابل دسترس بودن فسفات تصویب شده در خاک
  • افزایش تثبیت نیتروژن و تبدیل آن به فرم نیترات و آمونیوم قابل جذب
  • تجزیه ترکیباتی  م…
69,000 تومان390,000 تومان