نمایش یک نتیجه

کود مخصوص رنگدهی نوتری تک مدل کالر 1 لیتر

  • مايعی غليظ حاوی ساكاريدها برای بهبود رنگ ميوه و  افزایش درصد قند میوه
  • جهت محلول پاشی برگی
  • افزایش راندمان تولید
  • کود مخصوص رنگ آوری محصولات کشاورزی
187,000 تومان