آلکاگیرین

نمایش یک نتیجه

کود مایع بذرمال روی-فسفر آلکاگیرین 1 لیتر

  • توسعه رشد ریشه و جذب بیشتر آب و مواد غذایی توسط گیاه
  • استقرار بهتر گیاهچه در ابتدای رشد
  • افزایش کیفیت و عملکرد محصول
  • افزایش قدرت جوانه زنی بذر
168,000 تومان