سورفکتانت ها باعث کارایی بهتر سموم کشاورزی می‌باشد.

لیست سورفکتانت‌های سپاهان کشت

سورفکتانتهای مورد استفاده در کشاورزی

سورفکتانت ها ترکيبات شيميايي پيچيده اي هستند که موجب تغيير در بعضي خصوصيات آب مانند تغيير در ويسکوزيته و کاهش کشش سطحي آب و همچنين باعت تغيير در نحوه ي اتصال آب با ترکيبات آبگريز ميشود.
سورفکتانتها Surfactant و اجونت ها Adjuvant مواد افزودنی هستند که به محلول آفت کش، علف کش، قارچکش یا کود ها اضافه می شوند تا تاثیر و جذب آنها را افزایش دهند. اینکار معمولا با کاهش کشش سطحی آب انجام می شود.
سورفکتانت ها کاهش دهنده کشش سطحی هستند که می توانند انرژی سطحی را بین سطوح به میزان زیادی تغییر دهند.

انواع سورفکتانت های مورد استفاده در کشاورزی

سورفکتانت های غیر یونی:

این نوع از سورفکتانت ها بدون بار الکتریکی هستند. این نوع از سورفکتانت ها به علت سازگاری آنها با همه آفت کش ها به طور گسترده در کشاورزی به کار برده می شوند.

سورفکتانت های یونی:

این نوع از سورفکتانت ها ویژگی های یک اسید و یک باز را دارا می باشد و می تواند به صورت یک سورفکتانت آنیونی و یا کاتیونی از خود واکنش نشان دهند.

سوالات متداول

سورفکتانت چیست؟

سورفکتانت ها ترکيبات شيميايی پيچيده ای هستند که موجب تغيير در بعضی خصوصيات آب مانند تغيير در ويسکوزيته و کاهش کشش سطحی آب و همچنين باعت تغيير در نحوه ی اتصال آب با ترکيبات آبگريز می‌شود. جهت تهیه سورفکتانت به وبسایت سپاهان کشت مراجعه نمایید.

انواع سورفکتانت های مورد استفاده در کشاورزی کدام اند؟

سورفکتانت های غیر یونی این نوع از سورفکتانت ها بدون بار الکتریکی هستند. این نوع از سورفکتانت ها به علت سازگاری آنها با همه آفت کش ها به طور گسترده در کشاورزی به کار برده می شوند. سورفکتانت های یونی این نوع از سورفکتانت ها ویژگی های یک اسید و یک باز را دارا می باشد و می تواند به صورت یک سورفکتانت آنیونی و یا کاتیونی از خود واکنش نشان دهند.

روش مصرف سورفکتانت ها به چه شکل است؟

بهترین حالت پیشنهاد شده برای چگونگی مصرف سورفکتانت ها و عناصر ریز مغذی استفاده از آن ها به صورت محلول پاشی (تغذیه برگی) است. با توجه به اثرات مفید سورفکتانت ها، استفاده از این ماده همراه با کود ریز-مغذی می تواند یک راهکار مناسب در جهت بهبود شرایط رشد و نمو گیاه به شمار رود.