آمینوکوالانت

نمایش یک نتیجه

کود منگنز و آمینو اسید آمینوکوالانت Amino Quellant

  •  بهبود فتوسنتز در گیاهان
  • افزایش تولید محصولات
  • فعال کننده تعداد زیادی آنزیم های خاک
149,000 تومان