نمایش یک نتیجه

کود فروت ست نوبل 1 کیلوگرم

  • افزایش گل انگیزی
  • کاهش سال آوری درختان میوه
  • افزایش مقاومت گیاه به استرس های محیطی
  • بهبود و افزایش میزان گلدهی و تشکیل میوه های سالم
  • سرعت جذب بالا از طریق برگ
158,000 تومان