Showing all 5 results

سورفکتانتهای مورد استفاده در کشاورزی

سورفکتانت ها ترکيبات شيميايي پيچيده اي هستند که موجب تغيير در بعضي خصوصيات آب مانند تغيير در ويسکوزيته و کاهش کشش سطحي آب و همچنين باعت تغيير در نحوه ي اتصال آب با ترکيبات آبگريز ميشود.
سورفکتانتها Surfactant و اجونت ها Adjuvant مواد افزودنی هستند که به محلول آفت کش، علف کش، قارچکش یا کود ها اضافه می شوند تا تاثیر و جذب آنها را افزایش دهند. اینکار معمولا با کاهش کشش سطحی آب انجام می شود.
سورفکتانت ها کاهش دهنده کشش سطحی هستند که می توانند انرژی سطحی را بین سطوح به میزان زیادی تغییر دهند.

انواع سورفکتانت های مورد استفاده در کشاورزی

سورفکتانت های غیر یونی:

این نوع از سورفکتانت ها بدون بار الکتریکی هستند. این نوع از سورفکتانت ها به علت سازگاری آنها با همه آفت کش ها به طور گسترده در کشاورزی به کار برده می شوند.

سورفکتانت های یونی:

این نوع از سورفکتانت ها ویژگی های یک اسید و یک باز را دارا می باشد و می تواند به صورت یک سورفکتانت آنیونی و یا کاتیونی از خود واکنش نشان دهند.